Regulamin

DEFINICJE

Serwis (zwany także Karnawalowo.pl) - strony internetowe znajdujące się pod adresem karnawalowo.pl wraz z ich integralnymi częściami;

Operator - Grupa iTur sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363945;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu Karnawalowo.pl;

Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika;

Obiekt - podmiot świadczący usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne lub inne;

Umieszczający - Użytkownik, który zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, obejmującą zamieszczenie na łamach Serwisu oferty Obiektu.;

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu;

Załącznik - integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie;

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Karnawalowo.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • 1.2. Poprzez korzystanie z Serwisu lub rejestrację w Serwisie, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • 1.3. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnego powodu. W przypadku modyfikacji, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie. Przed dalszym korzystaniem z serwisu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu, która to akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Serwisu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nowe brzmienie obowiązującego Regulaminu nie będzie miało mocy retroaktywnej w stosunku do już świadczonych usług na rzecz Użytkowników.
 • 1.4. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików "cookie".

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

 • 2.1. Karnawalowo.pl zapewnia platformę internetową do zamieszczania ofert Obiektów, umożliwiając nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.2. Karnawalowo.pl nie umieszcza ofert Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.3. Treści, w tym oferty Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są uprzednio weryfikowane przez Karnawalowo.pl pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Karnawalowo.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.4. Karnawalowo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Serwis może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego.
 • 2.5. Karnawalowo.pl dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Karnawalowo.pl zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

 • 3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez odpowiednie formularze w serwisie lub połączenie za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego (np. Facebook).
 • 3.2. Substytutem rejestracji umożliwiającym korzystanie z zasobów Karnawalowo.pl jest również kliknięcie przez Użytkownika w stosowny odnośnik prowadzący do zasobów Serwisu, przesłany na wskazany adres e-mail. W takim wypadku, aż do czasu wylogowania, status Użytkownika korzystającego z Serwisu będzie pokrywał się ze statusem Użytkownika zarejestrowanego. W uzupełnieniu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wystąpić o nadanie hasła, co będzie skutkowało formalną rejestracją w Serwisie.
 • 3.3. Użytkownicy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z oferty Operatora kierowanej do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (tj. niedysponujących statusem konsumenta) mają również dodatkową możliwość zarejestrowania się w Serwisie ramach odrębnego systemu rejestracji, uzyskując dodatkowy status Umieszczającego, poprzez dostęp do panelu klienta umożliwiającego publikowanie ofert Obiektów.
 • 3.4. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 • 3.5. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.
 • 3.6. Z zastrzeżeniem pkt 3.2 powyżej, podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który stanowić będzie nazwę użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w serwisie. Nazwa użytkownika nie może być szkodliwa dla innych nazw, znaków towarowych, czy też praw innych osób, jak również nie może naruszać dobrych obyczajów.
 • 3.7. Umieszczający po dokonanej rejestracji muszą aktywować swoje konto w ciągu 7 dni od rejestracji, za pośrednictwem odnośnika wysłanego na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 • 3.8 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub uzupełnionych po dokonanej rejestracji. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Karnawalowo.pl. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 4.1. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim.
 • 4.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie Serwisu.
 • 4.3. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Karnawalowo.pl. Serwis ma prawo do powzięcia niezbędnych środków (np. blokowanie dostępu), w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

5. PUBLIKACJA TREŚCI

 • 5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • 5.2. Dostarczając Treści, Umieszczający udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieookreślony, obejmującej wykorzystywanie Treści tak w Karnawalowo.pl, jak również w pozostałych serwisach partnerskich stanowiących część przedsiębiorstwa Operatora oraz serwisach współpracujących. Uprawnienie to obejmuje, w szczególności, przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo utworu za pośrednictwem sieci Internet, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych.
 • 5.3. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • 5.4. Karnawalowo.pl zapewnia odpłatną możliwość zamieszczania ofert Obiektów Umieszczającym.
 • 5.5. Karnawalowo.pl nie odpowiada za kompletność i prawidłowość informacji o umieszczanych Obiektach. Umieszczający musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt.
 • 5.6. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięta takich danych jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.
 • 5.7. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej, Operator może podjąć starania zmierzające do publikowania oferty Obiektu zamieszczonej przez Umieszczającego równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający zamieszczając ofertę Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w jego serwisach partnerskich. Publikacja oferty Obiektów u partnerów nie wiąże się z wymogiem dodatkowych płatności i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców oferty Obiektu.
 • 5.8. W ramach współpracy Operatora z eTravel S.A - operatora i administratora Serwisu Hotele.pl - Użytkownicy korzystający z usług Karnawalowo.pl, w odniesieniu do wybranych Obiektów, mają możliwość skorzystania z systemu rezerwacji online. Warunkiem skorzystania z rezerwacji jest zaakceptowanie "Warunków rezerwacji", tj. regulaminu Serwisu Hotele.pl w aktualnym brzmieniu, przedłożonego Użytkownikowi za pomocą stosownego odnośnika zewnętrznego przy okazji wyrażania woli skorzystania z dodatkowej usługi rezerwacji.

6. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z SERWISEM

 • 6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu lub poprzez rejestrację w Serwisie.
 • 6.2. Umowa Umieszczającego z Karnawalowo.pl obowiązuje na czas nieokreślony. Dla rejestracji Obiektu i publikacji jego oferty w Serwisie przez Umieszczającego koniecznie jest jednak opłacenie stosownego abonamentu, zgodnie z postanowieniami pkt 8 Regulaminu.
 • 6.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji.
 • 6.4. Serwis może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny.
 • 6.5. Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza, gdy:
  a) Umieszczający nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Umieszczającego;
  b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierająco wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika;
  c) Odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług.
 • 6.6. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Karnawalowo.pl, okres obowiązywania usług wykupionych przez Umieszczającego zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Karnawalowo.pl. Umieszczający otrzymają drogą elektroniczną raport nt. dostępności Karnawalowo.pl.

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 7.1. Karnawalowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania swych Użytkowników.
 • 7.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w serwisie.
 • 7.3. Użytkownik zwolni Karnawalowo.pl z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Serwisowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
 • 7.4. Jakkolwiek Karnawalowo.pl zobowiązuje się do wykonywania swego świadczenia z należytą starannością, w ramach świadczonej przez Serwis usługi Umieszczający nie uzyskują gwarancji określonych, skonkretyzowanych rezultatów związanych z opublikowaniem oferty Obiektu. W szczególności, korzystanie z usług Karnawalowo.pl nie zapewnia określonej pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz nie gwarantuje korzyści uzyskanych na skutek prowadzonej na łamach Serwisów działalności informacyjnej lub reklamowej.

8. CENNIK ORAZ USŁUGI DODATKOWE DLA UMIESZCZAJĄCEGO

 • 8.1. Umieszczający zobowiązani są do uiszczania opłat abonamentowych z tyt. udostępniania oferty Obiektu.
 • 8.2. Aktualne koszty publikacji w Serwisie, jak również koszty świadczonych przez Karnawalowo.pl usług dodatkowych są publikowane w panelu klienta.
 • 8.3. Karnawalowo.pl przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku publikacji w dłuższych okresach czasu lub większej liczby ofert.
 • 8.4. Karnawalowo.pl udostępnia również następujące, dodatkowe usługi reklamowe, służące poprawieniu skuteczności zamieszczonej oferty Obiektu:
  a) Pozycjonowanie na liście - pozycja Obiektu będzie znajdować się wyżej na liście od pozycji niewyróżnionych. Miejsce na liście podlega stałej zmianie i nie jest gwarantowane, będąc uzależnione od liczby wykupionych punktów rankingowych.
  b) Podświetlenie na liście - Obiekt zostanie zaznaczony odróżniającym się kolorem na liście.
  c) Dodatkowe kryteria - umożliwia zwiększenie zasięgu reklamy poprzez dodanie do Obiektu miejscowości alternatywnych lub ustawienie dodatkowej kategorii.
  d) Reklama główna - polega na promowaniu Obiektu na stronie głównej Serwisu.

9. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 • 9.1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • 9.2. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora po uiszczeniu abonamentu przez Umieszczającego.
 • 9.3. Oryginał faktury VAT doręczany jest Umieszczającemu na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail), stosownie do wyboru dokonanego w panelu klienta.
 • 9.4. Dokonując płatności, Umieszczający ma możliwość pobrania wygenerowanej z systemu faktury pro-forma. Umieszczający otrzymuje również fakturę pro-forma na kolejny okres abonamentowy wraz z wiadomością elektroniczną przypominającą o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.
 • 9.5. W przypadku dokonania omyłkowej nadpłaty na rzecz Operatora, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy Umieszczającego, po przedłożeniu stosownego wniosku. Serwis zastrzega sobie prawo do zaliczenia dokonanej nadpłaty w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych świadczeń Umieszczającego. Kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Umieszczającego, w ramach zwrotu dokonanej nadpłaty, zostanie każdorazowo pomniejszona o 5% jej wysokości - tytułem opłaty manipulacyjnej, nie niższej jednakże niż 3 zł.
 • 9.6. Przelewy elektroniczne odbywają się za pośrednictwem systemu Przelewy24 dostarczanego przez DialCom24 Sp. z o.o.. Natomiast operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

10. WIADOMOŚCI I INFORMACJE HANDLOWE

 • 10.1. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez rejestrację, dokonywanie rezerwacji lub komunikowanie się za pomocą stosownych formularzy kontaktowych, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • 10.2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 11.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Karnawalowo.pl są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 • 11.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@itur.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja Karnawalowo.pl". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • 11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Karnawalowo.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 11.4. Karnawalowo.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • 11.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Karnawalowo.pl może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ

 • 12.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 12.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą. W przypadku stwierdzenia takiej nieważności, strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem podobnym, prawnie wiążącym.
 • 12.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Karnawalowo.pl lub w inny sposób wykorzystana lub powielona. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych lub poprzez inne mechanizmy.
 • 12.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim regulują prawa i obowiązki Umieszczającego dotyczą wyłącznie obrotu obustronnie profesjonalnego.

13. ZAŁĄCZNIKI

 • 14.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  Załącznik 1: Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2015

Newsletter

Chcesz być informowany o najciekawszych ofertach karnawałowych?
MENU
Copyright © Grupa iTur.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności, aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ukryj ten komunikat [x]